Vzdelávacie kurzy z pracovného práva

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva si Vám dovoľuje ponúknuť vzdelávacie kurzy z oblasti individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, pričom ich výber je založený na ich obľúbenosti v širokej odbornej i laickej verejnosti a frekvencii zmien pracovnoprávnej úpravy v Zákonníku práce a súvisiacich pracovnoprávnych predpisov. 

Jednotlivé vzdelávacie kurzy sú rozlíšené vzhľadom na jednotlivé cieľové skupiny a v závislosti od požiadavky klientov je možné ich realizovať aj ako in - house semináre v priestoroch klienta.

Individuálne pracovné právo

Kolektívne pracovné právo


1A

Kurz 1A: Všeobecné ustanovenia a pracovný pomer

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru


1B

Kurz 1B: Pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti právnej úpravy pracovného času a doby odpočinku...


2A

Kurz 2A: Kompetencie zástupcov zamestnancov a kolektívne vyjednávanie

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti vzájomnej participácie zamestnávateľa...


2B

Kurz 2B: Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru


1C

Kurz 1C: Mzda a zodpovednosť v pracovnom práve

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z problematiky právnej úpravy mzdy zamestnanca...


1D

Kurz 1D: Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti skončenia pracovného pomeru...


2C

Kurz 2C: (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

- dopady rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov i odborové organizácie na podnikovej úrovni...


2D

Kurz 2D: Odborárske minimum - ako to má vyzerať správne v odborovej organizácií

- seminár je určený začínajúcim a už zvoleným funkcionárom odborových organizácií a je zameraný na osvojenie si praktických vedomostí)...


1E

Kurz 1E: Sociálna politika zamestnávateľa

- starostlivosť o zdravie zamestnancov (zdravé pracovné prostredie, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a lekárske prehliadky)...


1F

Kurz 1F: Flexibilné zamestnávanie podľa potrieb zamestnávateľa

- pracovný pomer na kratší pracovný čas (rozdiel medzi kratším a skráteným pracovným časom, variácie kratšieho)...


2E

Kurz 2E: Postavenie a kompetencie odborov v pracovnom práve

- cieľom kurzu je osvojenie si základných teoretických a praktických informácií z jednotlivých kompetencií)...


2F

Kurz 2F: Školenie jednoduchého účtovníctva pre odborové organizácie

- seminár je určený začínajúcim a už zvoleným funkcionárom odborových organizácií a je zameraný na osvojenie)...


1G

Kurz 1G: Analýza finančnej výkonnosti podniku

- seminár je zameraný na získanie základných ekonomicky orientovaných informácií potrebných pre proces kolektívneho)...


2G

Kurz 2G: Ochrana osobných údajov v odborárskej činnosti alebo ako evidenciu členskej základne

- seminár je zameraný na osvojenie si správneho procesu evidencie členskej základne odborovou organizáciou, a to vo forme oboznámenia)...


2H

Kurz 2H: Sociálne zabezpečenie zamestnancov

- predmetom seminára je poskytnutie základného prehľadu o teoretických východiskách sociálneho zabezpečenia zamestnancov tak, aby)...


2I

Kurz 2I: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odborovej činnosti

- predmetom seminára je získanie základných teoretických a praktických informácií a skúseností z oblasti ochrany života a zdravia)...