Kurz 1D: Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi

Kurz 1D: Skončenie pracovného pomeru v aplikačnej praxi

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci

zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti skončenia pracovného pomeru,

- základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov,

- spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru, jednostranné skončenie pracovného pomeru najmä pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom (formulácia dôvodu, obsah porušenia pracovnej disciplíny, posudzovanie menej závažného a závažného porušenia pracovnej disciplíny, rozlíšenie porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh a pod.),

- rozlíšenie posudzovania porušenia pracovnej disciplíny a neuspokojivého plnenia pracovných úloh,

- účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru,

- posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca formou lekárskeho posudku ako predpoklad pre možnosť skončenia pracovného pomeru,

- zneužitia práva a konania v rozpore s dobrými mravmi.


Lektori (alternatívne):


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop TU

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora TU