Kurz 1C: Mzda a zodpovednosť v pracovnom práve

Kurz 1C: Mzda a zodpovednosť v pracovnom práve

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z problematiky právnej úpravy mzdy zamestnanca, jej zložiek a spôsobu výpočtu v nadväznosti na uplatnenie zodpovednosti zamestnanca i zamestnávateľa

- základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov

- negatívne vymedzenie mzdy, obsah tzv. mzdových podmienok zamestnávateľa vo väzbe na - dojednanie mzdy v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, rovnaká mzda a zákaz diskriminácie

- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

- mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, pracovnú pohotovosť, prácu vo sviatok, nočnú prácu


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek