Kurz 1B: Pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka

Kurz 1B: Pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti právnej úpravy pracovného času a doby odpočinku, právna úprava dovolenky

- základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času vrátane potreby participácie zástupcov zamestnancov, pružný pracovný čas, prestávky v práci

- konto pracovného času (jeho zavedenie, stanovenie vyrovnávacieho obdobia, kladný a záporný účet konta, výpočet mzdy zamestnanca, vážne prevádzkové dôvody)

- nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni (4 modely)

- pracovná pohotovosť, práca nadčas, nočná práca, náhrada za stratu času

- základný výmera dovolenky, výpočet dovolenky, krátenie dovolenky a čerpanie dovolenky vrátane participácie zástupcov zamestnancov


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek