Kurz 2E: Postavenie a kompetencie odborov v pracovnom práve

Kurz 2E: Postavenie a kompetencie odborov v pracovnom práve

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- Cieľom kurzu je osvojenie si základných teoretických a praktických informácií z jednotlivých kompetencií odborových organizácií ako zástupcov zamestnancov na pracovisku. Primárne je pozornosť venovaná rozlíšeniu práva na informácie, práva na spolurozhodovanie, práva na prerokovanie a práva na výkon kontrolnej činnosti, pričom sa lektor zameria aj na procesnoprávne otázky s nimi spojené, t.j. zákonom predpokladaný postup ich uskutočňovania voči zamestnávateľovi.

Následne sa obsah seminára zameriava na výklad k jednotlivým kompetenciám pri konkrétnych pracovnoprávnych inštitútoch v oblasti pracovného času, skončenia pracovného pomeru, zodpovednosti v pracovnom práve, kontrole v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čerpaní dovolenky a pod..

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek