Vzdelávací kurz so získaním osvedčenia zodpovednej osoby

Intenzívny kurz pre zodpovedné osoby

Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a Algger, s.r.o. ako lídri na trhu v oblasti vzdelávacích aktivít pre Vás pripravili výnimočný 3 – dňový intenzívny kurz pre zodpovedné osoby v zmysle novej právnej úpravy ochrany osobných údajov danej všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Základnou pridanou hodnotou intenzívneho kurzu pre zodpovedné osoby je orientácia na potreby aplikačnej praxe, nízky počet účastníkov intenzívneho kurzu, ako aj z pohľadu personálneho zabezpečenia ponúkaného intenzívneho kurzu, ktorého hlavným odborným garantom je pani Mgr. Tatiana Valentová, ktorá pôsobila ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov a súčasne je autorkou najpredávanejšieho komentára ku všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR) a novému zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z vydavateľstva Wolters Kluwer, sr.o..

Cieľ a obsah kurzu:

 • v priebehu celého vzdelávania praktické príklady, otázky, riešenie situácií v podmienkach konkrétnych prevádzkovateľov (spoločností),

 

1 deň

Postavenie zodpovednej osoby

 • postavenie zodpovednej osoby v štruktúre spoločnosti, povinnosť predchádzať konfliktu záujmov pri výkone činnosti zodpovednej osoby, ukončenie činnosti zodpovednej osoby,
 • podmienky pre určenie zodpovednej osoby (odborné znalosti, prax, preukazovanie), právne dôsledky z určenia/neurčenia zodpovednej osoby pre prevádzkovateľa (spoločnosť)
 • povinnosti zodpovednej osoby základný rámec, zodpovednosť za súlad procesov v spoločnosti a súvisiacej dokumentácie; objasnenie miery zodpovednosti zodpovednej osoby za súlad s GDPR,

Zodpovedná osoba – kontaktná osoba pre dotknuté osoby

 • postupy pre uplatňovanie práv dotknutých osôb, povinnosti zodpovednej osoby pri riešení uplatnených práv, identifikácia procesov, lehoty na vybavenie uplatnených práv,
 • výnimky z povinnosti prevádzkovateľa vyhovieť žiadosti dotknutej osoby, aplikácia výnimiek, postupy,
 • identifikácia dotknutej osoby pri uplatňovaní práv, nevyhnutné osobné údaje – zásada minimalizácie vs. povinnosť prevádzkovateľa zamedziť neoprávnenému (nezákonnému) poskytnutiu osobných údajov,

Praktické situácie

 • skupina podnikov – zdieľanie osobných údajov,
 • transparentné informovanie dotknutých osôb – spôsoby, podmienky,
 • vzťah prevádzkovateľ vs. sprostredkovateľ – podmienky zmluvného vzťahu, ako definovať podmienky spracúvania osobných údajov,
 • identifikácia postavenia spoločnosti (prevádzkovateľ vs. sprostredkovateľ),
 • prenos do 3. krajín

 

2 deň

 • monitorovanie súladu s Nariadením (GDPR), procesy, postupy, mechanizmy
 • dôležité faktory pri monitorovaní súladu: zásady spracúvania osobných údajov, bezpečnosť, práva a slobody fyzických osôb,
 • identifikácia a postupy pri identifikácii nového rizika, zmene hodnoty rizika, zmene dopadu na práva a slobody fyzických osôb,
 • analýza rizík z pohľadu povahy, rozsahu, kontextu a účelu spracúvania osobných údajov a z pohľadu dopadov na práva a slobody fyzických osôb,
 • práva a slobody fyzických osôb – identifikácia, dopady, hodnotenie,
 • identifikácia dopadov, postupy pri ich identifikácii,

 

3 deň

 • bezpečnosť (čl. 32) vs. posúdenie vplyvu (čl. 35),
 • posúdenie vplyvu: identifikácia vysokého rizika pre práva a slobody fyzických osôb podľa čl. 35 ods. 1 Nariadenia (GDPR) - identifikácia spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu,
 • povinnosť posudzovať spracovateľské operácie, monitorovanie súladu, mechanizmy posudzovania,
 • prijatie primeraných bezpečnostných opatrení,

 

Súčasťou intenzívneho kurzu je absolvovanie záverečného testu, ktorý má overiť zvládnutie prednášanej problematiky a súčasne osvetliť prípadné nejasnosti.

 

Každý z účastníkov vzdelávacieho kurzu po jeho úspešnom zvládnutí dostane certifikát, ktorý znamená preukázanie jeho dostatočnej odbornosti na výkon zodpovednej osoby.

 

Informácie k možnosti prihlásenia sa na intenzívny kurz:

 

Termín konania intenzívneho kurzu :

Ponúkame Vám dva samostatné 3 – dňové intenzívne kurzy líšiace sa Vašimi časovými možnosťami s pevne stanovenými termínmi

 

 1. 9 – 14. 9. 2018 (tzv. kontinuálny kurz) - prihláška

 

 1. 9. 2018, 18. 9. 2018, 25. 9. 2018 (tzv. odstupňovaný kurz) - prihláška

Prihlásenie sa na intenzívny kurz:

Prihlásiť sa na intenzívny kurz môžete prostredníctvom emailovej adresy info@llakurzy.sk alebo prostredníctvom nášho webového formuláru na webovej stránke www.llakurzy.sk v sekcii Školenie zodpovednej osoby.

 

Počet účastníkov na každý z intenzívnych kurzov je obmedzený na 28 osôb.

 

Spôsob úhrady poplatku za intenzívny kurz:

Cena za 1 účastníka intenzívneho kurzu je 660 Eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH)

 

Po Vašom prihlásení sa na intenzívny kurz Vám bude vystavená faktúra s uvedením potrebných fakturačných údajov podľa Vašich požiadaviek.

 

Na základe uhradenej faktúry následne dostanete daňovo uznateľný doklad priamo počas konania intenzívneho kurzu pri prezenčnej listine.

 

V cene intenzívneho kurzu je zahrnuté:

obed, občerstvenie, materiály k intenzívnemu kurzu, prípadne ďalšie potreby k jeho absolvovaniu

 

V cene intenzívneho kurzu nie je zahrnuté:

doprava do/z miesta konania semináru

 

Miesto konania intenzívneho kurzu:

sídlo Labour Law Association/Asociácia pracovného práva, Spartakovská 24, 917 01 Trnava

bližšie informácie o mieste konania semináru získate na www.llakurzy.sk

 

Ďalšie informácie o organizátorovi intenzívneho kurzu pre zodpovedné osoby získate na www.llakurzy.sk alebo na emailovej adrese info@llakurzy.sk alebo na telefónnom čísle 0917 110 729.