Kurz 2I: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odborovej činnosti

Kurz 2I: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odborovej činnosti

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 28


Cieľ a obsah kurzu:

- Predmetom seminára je získanie základných teoretických a praktických informácií a skúseností z oblasti ochrany života a zdravia pri práci zamestnancov, a to najmä v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právom zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, ktoré sú zdraviu nezávadné, pôsobením zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

- Predmetom výkladu lektora bude rovnako spôsob vyšetrovania poškodenia zdravia zamestnanca v dôsledku výkonu práce napr. vo forme pracovného úrazu alebo choroby z povolania a participácia zástupcov zamestnancov na tomto procese.

- Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek