Kurz 2H: Sociálne zabezpečenie zamestnancov

Kurz 2H: Sociálne zabezpečenie zamestnancov

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- Predmetom seminára je poskytnutie základného prehľadu o teoretických východiskách sociálneho zabezpečenia zamestnancov tak, aby odboroví funkcionári získali základný ucelený prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľa i zamestnanca vo vzťahu k systému sociálneho zabezpečenia.

- Predmetom výkladu lektora bude najmä účasť zamestnanca v jednotlivých pileroch dôchodkového systému sociálneho zabezpečenia, a to aj vo väzbe na možnosti úpravy nárokov zamestnancov v rámci obshau kolektívnej zmluvy, ďalej systém úrazového a garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a štátnych dávok.

- Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek