Kurz 2A: Kompetencie zástupcov zamestnancov a kolektívne vyjednávanie

Kurz 2A: Kompetencie zástupcov zamestnancov a kolektívne vyjednávanie

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti vzájomnej participácie zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych nárokov zamestnancov s dôrazom na oblasť kolektívneho vyjednávania

- druhy zástupcov zamestnancov a ich kompetencie

- prerokovanie, spolurozhodovanie, právo na informovanie a výkon kontrolnej činnosti vo vzťahu k osobe zamestnávateľa, formy a časový rámec plnenia zákonných povinností zamestnávateľom

- nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, vydávanie vnútropodnikových predpisov,

- prerokovanie skončenia pracovného pomeru, hromadné čerpanie dovolenky,

- výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení

- platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv,

- postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy,

- normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv, čo možno upraviť v kolektívnej zmluve, zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek