Kurz 2F: Školenie jednoduchého účtovníctva pre odborové organizácie

Kurz 2F: Školenie jednoduchého účtovníctva pre odborové organizácie

back

Späť ku všetkým kurzom  


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- Seminár je určený začínajúcim a už zvoleným funkcionárom odborových organizácií a je zameraný na osvojenie si základných teoretických i praktických informácií v súvislosti s vedením účtovníctva základnej odborovej organizácie, a to najmä vo vzťahu k evidencii samotných členských príspevkov, zavedeného benefitného systému odborovej organizácie alebo vo vzťahu k uplatňovaniu sociálneho fondu odborovej organizácie.

- Súčasťou seminára bude rovnako výklad k pravidlám komunikácie s orgánmi verejnej správy v oblasti finančnej správy, podmienky a predpoklady podávania daňového priznania a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich z vedenia jednoduchého účtovníctva, vrátane rizika uloženia sankcií za neplnenie stanovených povinností.

- Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek