Lektori

doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.

Andrea Olšovská je predsedníčkou Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a súčasne pôsobí ako dekanka Právnickej fakulty, Trnavskej univerzity v Trnave.

Od roku 2006 je advokátkou spolupracujúcou s PRK Partners, sr.o. špecializujúcou sa na oblasť pracovného práva. Je obľúbenou a vysokožiadanou prednášateľkou na odborných seminároch a konferenciách a vedie aj rad komerčných prednášok predovšetkým z oblasti vzniku a skončenia pracovného pomeru, zodpovednostných vzťahov alebo aktuálnych otázok slovenského a európskeho pracovného práva.

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD

Jozef Toman je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde).

Publikuje vedecké a odborné články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy, a to najmä na vysielanie zamestnancov, organizáciu pracovného času alebo agentúrne zamestnávanie.

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napr. Zákonníka práce). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2016 – 2018.

V súčasnosti sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti pracovného práva so špecializáciou na kolektívne pracovnoprávne vzťahy pre sociálnych partnerov.

Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je spoluautorom najpredávanejšieho komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI.

JUDr. Simona Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, prostredníctvom ktorej sa aktívne podieľa na publikačnej a lektorskej činnosti. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti.

V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii AK Henrich Dušek, s.r.o. a vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho a kolektívneho pracovného práva, právu sociálneho zabezpečenia, či už na strane zamestnávateľa alebo zástupcov zamestnancov a v neposlednom rade právnemu poradenstvu pre personálne agentúry.

Mgr. Tatiana Valentová

Tatiana Valentová pôsobí ako vrchná inšpektorka úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. V súčasnosti sa podieľa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pôsobila ako bezpečnostný analytik a má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Spolupracuje s Labour Law Association, publikuje, prednáša a vedie semináre o ochrane osobných údajov, je hosťom odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, kde prezentuje praktické skúsenosti v oblasti ochrany údajov a súkromia.

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Jana Žuľová je členkou Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a súčasne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov na Právnických fakultách Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Karlovej v Prahe.

V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie rodinnej a pracovnej sféry a skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov (mladiství, absolventi, zamestnanci so zdravotným postihnutím, osoby 55+). V širšom spektre sa venuje odbornému pracovnému poradenstvu v časopise Práca a Mzdy bez chýb, pokút a penále.

Mgr. et Bc. Martin Bulla, PhD.

Martin Bulla je člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a pôsobí ako odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave. Skúsenosti z aplikačnej praxe nadobudol počas práce na okresnom súde a neskôr v advokátskej kancelárii.

Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa zameriava najmä na problematiku medzinárodného a európskeho pracovného práva; špecializáciu v tejto oblasti si prehĺbil štúdiom LLM programu International and European Labour Law na Právnickej fakulte v Tilburgu. Absolvoval viacero zahraničných výskumných pobytov a stáží, napríklad na Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies alebo v organizácii UNI Global Union.

JUDr. Zdenka Dvoranová

Zdenka Dvoranová je členou Labour Law Associatio/Asociácia pracovného práva, právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie s vyše 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracuje ako expert v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.