Kurz 2B: Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov

Kurz 2B: Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

personalisti a odboroví funkcionári, ktorí prichádzajú pri výkone svojej práce s kolektívnym vyjednávaním na odvetvovej alebo podnikovej úrovni, a to predovšetkým z odvetví strojárskeho (automobilového) priemyslu, stavebného, elektrotechnického a chemického priemyslu, odvetvia energetiky, verejnej cestnej dopravy a peňažníctva, potravinárstva, či sklárskeho a hutníckeho priemyslu, kde prichádza najčastejšie k rozširovaniu záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti kolektívneho vyjednávania v súvislosti s riešením kolektívnych sporov v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní,

- spor o rozdelenie voľna medzi zástupcami zamestnancov podľa §240 ods. 3 ZP a spor o určenie odborovej organizácie uzatvoriť kolektívnu zmluvu s ohľadom na zákonné možnosti zamestnávateľa,

- spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy – odlišnosti v zmysle použiteľnosti právnych prostriedkov ich riešenia,

- konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom,

- právo na štrajk a právo na výluku – procesné otázky, povinnosti odborovej organizácie voči zamestnávateľovi,

- nezákonný štrajk, predbežné opatrenie súdu.


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek