Kurz 1A: Všeobecné ustanovenia a pracovný pomer

Kurz 1A: Všeobecné ustanovenia a pracovný pomer

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnancov personálnych a právnych oddelení, právnikov, riadiacich zamestnancov so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru

- základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov primárny dôraz na problematiku právnych úkonov, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

- posudzovanie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov a možnosti zamestnávateľa pri ich uplatňovaní

- skončenie pracovného pomeru pomeru, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru


Lektori (alternatívne):


*podľa dohody možnosť úpravy rozsahu i obsahu kurzu podľa požiadaviek