Kurz 3C: Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov

Kurz 3C: Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

odboroví funkcionári, členovia výborov odborových organizácii

zamestnanci vykonávajúci u zamestnávateľa činnosti súvisiace s informačnými systémami, komunikačnými a monitorovacími systémami, prostredníctvom ktorých sa monitorujú zamestnanci, resp. sa s nimi na diaľku komunikuje alebo v ktorých sú zhromažďované údaje o zamestnancoch


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- právny základ spracúvania (osobných) údajov o zamestnancoch, rozsah a forma spracúvaných osobných údajov,

- typy spracúvaných osobných údajov ako napr. IP adresy, cookies, online identifikátory,

- identifikácia jednotlivých systémov, v ktorých prichádza k spracúvaniu údajov o zamestnancoch, resp., prostredníctvom ktorých sa monitoruje ich poloha a obsah podávaného pracovného výkonu pre zamestnávateľa,

- zmeny v oblasti registrácie, osobitnej registrácie informačných, komunikačných a monitorovacích systémov,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa a jeho obmedzenia, povinnosti prevádzkovateľa voči ďalším osobám,

- ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov zavedených monitorovacích zariadení zamestnancov (kamerové systémy, biometria, monitorovanie polohy, monitorovanie telefónov a emailovej komunikácie),

- uplatnenie práva na zabudnutie, profilovanie prostredníctvom elektronických systémov,

- šifrovanie dát, nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov „data breach“, plynutie lehôt,

- bezpečnostný incident a jeho podstata, prijatie primeraných bezpečnostných opatrení, zavedenie vnútorných mechanizmov, posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov (dopad spracovateľských operácií na práva a ochranu súkromia dotknutých osôb),

- postupy pri identifikácii rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, posúdenie rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, jeho posúdením zo zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a jeho závažnosť a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika,

- zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR v rámci existujúcich systémov,

- poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi, poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ,

- prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,

- riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.


Lektor


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop.

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora.