Kurz 3A: Nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť zamestnávateľa

Kurz 3A: Nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť zamestnávateľa

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu zamestnávateľa


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- základný prehľad a porovnanie GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou,

- rozdiely v podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou,

- nové princípy zodpovednosti za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa vrátane nových princípov určenia zodpovednej osoby, preukazovanie splnenia požiadaviek GDPR na ochranu osobných údajov,

- práva a povinnosti dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi osobných údajov (prístup k údajom, právo na zabudnutie, právo na opravu, prenosnosť údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov),

- ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov výberových konaní, posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.,

- kódexy správania, akreditácia, certifikácia ako mechanizmy na preukazovanie súladu prevádzkovateľa s novým zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov,

- zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR,

- prijatie primeraných bezpečnostných opatrení, zavedenie vnútorných mechanizmov, posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov (dopad spracovateľských operácií na práva a ochranu súkromia dotknutých osôb),

- postupy pri identifikácii rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, posúdenie rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, jeho posúdením zo zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a jeho závažnosť a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika,

- poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi, poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ,

- prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,

- riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.


Lektor


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop.

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora.