Kurz 3B: Zodpovedná osoba a jej činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR

Kurz 3B: Zodpovedná osoba a jej činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR

back

Späť ku všetkým kurzom  


Video:

predstavenie kurzu


Rozsah:

6 hodín


Pre všetkých:

zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, osoby v postavení zodpovedných osôb u zamestnávateľa


Počet účastníkov:

max. 30


Cieľ a obsah kurzu:

- právny základ spracúvania osobných údajov v novom právnom stave v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR,

- rozdiely v podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou,

- zodpovednosť prevádzkovateľa za prijatie vhodných technických a organizačných opatrení a za zavedenie politík ochrany údajov, oprávnený záujem prevádzkovateľa, poučenie osôb v súvislosti s GDPR,

- ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov súčasných bezpečnostných projektov, zavedených evidenčných systémov ochrany osobných údajov v oblasti spracúvania miezd, informácii o zamestnancoch, zástupcoch zamestnancov a pod. (šifrovanie, pseudonymizácia, certifikácia a pod.),

- postavenie zodpovednej osoby u zamestnávateľa, zodpovednosť za súlad s podnikových procesov a dokumentácie s GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov,

- prípady obligatórneho určenia zodpovednej osoby u zamestnávateľa a kedy zamestnávateľ nemusí mať určenú zodpovednú osobu (hlavná činnosť, vo veľkom rozsahu, pravidelné a systematické monitorovanie),

- kto môže byť zodpovednou osobou (formálne a neformálne podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba), skončenie činnosti zodpovednej osoby,

- povinnosti zodpovednej osoby vo vzťahu k zamestnávateľovi a voči tretím subjektom, resp. štátnym a iným orgánom,

- zodpovednosť zodpovednej osoby za bezpečnostný incident, vznik prípadnej škody alebo porušenia právnych predpisov u zamestnávateľa,

- zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR a vzťah k zodpovednej osobe, poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi,

- poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ,

- prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,

- riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.


Lektor


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu prosím navštívte náš e-shop.

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora.